عشق؟؟؟؟

به گفته دكتر ويكتور فرانكلين "عشق عالي ترين و نهايي ترين هدفي

است كه بشر در آرزوي آن است.او مي گويد : بزرگترين رازي را كه

شعر بشر و انديشه و باور بشر بايد آشكار سازد،اين است كه رهايي بشر

،از راه عشق و در عشق است."

اما مراد ما از عشق چيزي فراتر از يك رشته حالات و احساسات رواني

است، بلكه به گفته لوتركينگ"واژه عشق را آن گونه كه ما به كار مي

بريم بيانگر درك و خيرخواهي است كه از واژه يوناني "آگاپه"مستفاد

مي شود.آگاپه به معني درك رهايي بخش ،خيرخواهي رهايي بخش و

عشقي سرشار است كه در مقابل،طالب چيزي نيست، عشقي است

الهي كه در دل انسان مؤثر مي افتد . بنابراين ،عشق(آگاپه) عشقي برده

وار و مايه اسارت نيست، نيرويي است كه به انسان ها امكان مي دهد

يكديگر را دوست بدارند ،همانگونه كه خدا آنها را دوست داشته است.

گاندي مي گويد :"بسياري از مردم تا به آن حد دين دارند كه از يكديگر

نفرت داشته باشند،اما ساحت دين آنان تا به آن جا نيست كه يكديگر را

دوست بدارند."
 

به نقل از كتاب يادداشت هاي ممنوعه برداشت هاي وارونه از دكتر

عبدالعظيم كريمي