تا حالا خيلی با هم دعوا کرديم
هميشه من مقصر بودم
هميشه اشتباه از من بود
هميشه اومدم عذر خواهي
اما اينبار باید  بگی چرا زدی در گوشم
خيلی باهات حرف زدم
تو عصبانيتام
تو خوشحاليام
تو گريه هام
اينبار فرق می کنه
اينبار حتی نمی دونم عصبانيم يا خوشحال . دارم گريه می کنم يا می خندم
می دونم هيچ کارت بی حکمت نيست
کاش حرف می زدی باهام
اصلا حالا که اينطوره بايد کامنت بذاری