دوست داشتن يك صداقت راستين و صميمي، بي انتها و مطلق است

دوست داشتن سراپا يقين است و شك ناپذير

دوست داشتن دوست را محبوب مي خواهد و مي خواهد كه همه ي دل ها آن چه را او دوست مي دارد و آنچه را او از دوست در خود دارد، داشته باشد.

دوست داشتن در اوج معراجش از سرحد عقل فراتر مي رود و فهميدن و انديشيدن را نيز با خود مي كند و با خود به قله ي بلند اشراق مي برد.

دوست داشتن همزباني در سرزمين بيگانه يافتن است

1- كسي رو اينجوري دوست داري ؟

            اگه آره پس هم اون خوشبخته هم تو

2- خدارو چجوري دوست داري؟