دخترک شال و کلاه کرد

ته جاده رو نگاه کرد

دلشو به دریا زد

در اون کلبه رو زد

درو باز کن که می گن درمون درد من تویی

درو باز کن که دیگه تنهای تنها اومدم

قبوله تو راست می گفتی

دل من هزار یک تکه شده

هرکی با هر چی که خواسته زخمی روی اون گذاشته

قبوله تو راست می گفتی

دل من اسیر این دنیا شده

آرزوهام همه از جنس زمین، رویاهام غمگین غمگین

درو باز کن که بهت نشون بدم

خسته و پشیمونم

ایندفعه فرق می کنه

فقط برا تو اومدم

می خوام اینبار دلمو یه جور ِ دیگه پر کنم

می دونم ظرف شکسته

آدم غمگین و خسته

می دونم تو راست می گفتی

درو باز کن....

"هدی اسکندری"